• מחבר:

נאמר בתלמוד (נדה יג, א):

"כל המוציא שכבת זרע לבטלה, חייב מיתה (-בידי שמים). שנאמר "וירע בעיני ה' אשר עשה (אונן, בנו השני של יהודה שהיה משחית את זרעו) וימת גם אותו" (בראשית לח, י) וכאילו שופך דמים שנאמר "הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי הילדים בנחלים." (ישעיה נז, ה)

"כל האוחז באמתו ומשתין, כאילו מביא מבול לעולם" (שמא יגרם מתוך כך השחתת זרע. וראה שם שאם הוא נשוי, מותרת האחיזה. משום שבנשוי רחוק החשש מהשחתת זרע עקב כך).

כלומר, כשם שהמבול השחית את המוני בני-האדם אשר חיו אז בעולם, כך המשחית את זרעו נחשב אצל בורא היקום כרוצח כלל-עולמי.

והתמיהה היתה רבה. מדוע? הרי גם אם נחשב הוא אצל האלוקים לרוצח משום שהזרע שהושחת לבטלה היה כשיר ליצירת ולד, מדוע לא ייחשב לכל היותר כרוצח אדם אחד, שהרי בכך מסתכם כל הגלום בזרע זה! ומה לזה ולמבול המשחית עשרות מיליוני בני אדם?!

אולם, לאחר המצאת המיקרוסקופ ושכלולו התגלה לאנשי המדע מחזה מדהים. בכל מיליליטר של נוזל זרע, יש בממוצע 120 מיליון תאי זרע! כאשר בכל אחד מהם גלום הפוטנציאל להיות אדם.

או אז הוארו דברי חז"ל באור חדש ושונה לחלוטין. אך התמיהה גדלה שבעתיים: מנין ידעו זאת חז"ל כבר אז?? (התלמוד נכתב לפני כאלף ושש מאות שנה!).

לנו ידוע, שכל מידע מדעי הנדרש לצורך ההלכה, נאמר למשה בסיני. וכך, עם האזהרה על הוצאת זרע לבטלה, גילה לנו בורא האדם כי בכל שכבת זרע קיימת מבחינה פוטנציאלית אנושות שלמה, והמשחיתה נחשב בממד הרוחני אצל בורא היקום כאילו הביא מבול לעולם! (שהרי הוא השחית אנושות שלימה בנוזל!).
והדברים מדהימים.

יש לציין שגם את פרטי הפרטים של יצירת העובר, אשר התגלו לחוקרי הביולוגיה רק באמצעות כלים אלקטרוניים משוכללים ביותר, ידעו חז"ל עד הפרט האחרון. וזאת מתוך פסוקים בתנ"ך, וכפי הביאור שקיבלו מרבותיהם.

וכך נאמר בתלמוד (מסכת יומא דף מז, א) בסוגיה העוסקת ביצירת הולד:

"כתיב (=כתוב) "ותזרני חייל למלחמה" (שמואל א', כב), וכתיב "המאזרני חייל למלחמה" (תהילים יח)? [כלומר, מדוע במקום אחד אומר דוד המלך "ותזרני" מלשון זריה (כדרך הזורים את החיטה ברוח כדי להעיף את המוץ ולברור את החיטה), ובמקום אחר אומר דוד "המאזרני"?] אמר דוד לפני הקדוש ברוך-הוא: רבונו של עולם, זריתני (בשעה שנוצרתי, זרית את כל השאר ובראתני מתא הזרע האיכותי והחזק ביותר) וזרזתני (זרזת את התא הזה כדי שהוא יגיע ראשון ויפרה את הביצית. וכך נאזרתי חייל למלחמה, ונצחתי).

וכלשון רבנו חננאל (חי לפני כאלף ומאה שנים) בביאורו שם:
"כל העולם נוצר מן הברור (=החלק הנברר והאיכותי ביותר) של שכבת זרע". (ועיין שם בדבריו אודות המיוחד בדוד).

ואכן, כך בדיוק מתרחש וכפי שנודע לחוקרים. ואין להאריך בזה יותר.

מאמר של הרב זמיר כהן באדיבות אתר
הידברות