הזרע והמבול

נאמר בתלמוד (נדה יג, א): ''כל המוציא שכבת זרע לבטלה, חייב מיתה (-בידי שמים). שנאמר ''וירע בעיני ה' אשר עשה (אונן, בנו השני של יהודה שהיה משחית את זרעו) וימת גם…