• מחבר:

 

סימני הדגים המותרים באכילה,
מבוארים בתורה שבכתב. וכך נאמר:

את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו. (דברים יד, ט)

:וקיבלנו בתורה שבעל פה משנה מסכת נדה פרק ו, ט

"כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר, ואין לו קשקשת"

נותן התורה מכריז ומגלה חוק טבע אשר הוא הטביע בבריאה: כל דג או יצור
מים אחר, אם יש לו קשקשת, אזי בהכרח ימצא בו סנפיר. אבל הסנפיר אינו
בהכרח קשור לקשקשת.

כלומר, אם מצאנו באחת מחנויות הדגים בעולם, חלקי דג אשר לא ניתן לזהות על פיהן איזה דג הוא זה, אך העור אשר על פני חלקי הדג מכוסה קשקשים,
הרי הדין הוא שחלקי הדג הללו מותרים באכילה! אף על פי שסימני הטהרה הם סנפיר וקשקשת, ואנו לא ראינו אם אכן היו לדג זה סנפירים בהיותו שלם.
וזאת משום שעל פי הקשקשים הקיימים ברור לנו שהיו לו גם סנפירים – וכעדות כותב התורה. אך דג שמצאנו בו סנפירים אינו בהכרח בעל קשקשים.

*

עתה נתבונן. אפילו בזמנינו, לאחר גילוי וחקר מאות ואלפי זנים לא נודעים של דגים ושאר יצורי המים. האם יש מדען בתחום חקר החי שבמים, בעל שם
עולמי ככל שיהיה, אשר יעז להרשות לעצמו להכריז משפט זה:

"כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת".

?!האם יש מי שיעז

התורה שבעל פה הועלתה על הכתב לפני כאלפיים שנה. והיא ציינה בגאון משפט זה, אשר חכמי התורה קיבלוהו – יחד עם שאר פרטי התורה שבעל פה – איש מפי
איש עד משה רבינו, אשר קיבלו ממי שאמר והיה העולם.

לא יפלא אפוא, שכל הדגים ושאר יצורי המים – בין אותם אשר כבר התגלו בעבר, ובין המתגלים מפעם לפעם עד עצם היום הזה – כולם ממש, ללא יוצא מן
הכלל, מתאימים לחוק – סוד טבע זה.

האם יש אי מי אשר יכול היה לדעת זאת בבטחה, מלבד בורא העולם??

מאמר של הרב זמיר כהן באדיבות אתר
הידברות