• מחבר:

וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר אלהם. דברו אל בני ישראל לאמר: זאת
החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת, מעלת גרה
בבהמה אתה תאכלו. (ויקרא יא, א-ג)

כלומר, המבקש לאכול מן הבהמות או החיות אשר ביבשה, עליו לבדוק אם בבהמה
או בחיה זו נמצאים שני סימני הטהרה: א. הפרסת פרסה (שפרסות רגליה אינן
מיקשה אחת אלא שסועות). ב. העלאת גרה (העלאת המאכל שנית לאחר בליעתו).

והנה בפסוקים הבאים מגלה התורה סוד – חוק טבע. והוא: מבין כל אלפי סוגי
וזני הבהמות והחיות שבעולם ישנם רק ארבעה בעלי חיים אשר העלאת הגרה
והפרסת הפרסה אינם קשורים זה לזה. כלומר שהם מעלי גרה ולא מפריסי פרסה,
או מפריסי פרסה ולא מעלי גרה. בכל שאר בעלי החיים הפרסת הפרסה והעלאת
הגרה קשורים בהכרח זה בזה. או שיהיו בו שני סימני הטהרה, או שלא יהיה
אף לא אחד מהם.

התורה גם מפרטת את שמותיהם, ואת סימן הטהרה הנמצא בכל אחד מהם. וכך
נאמר:

אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה: את הגמל כי מעלה גרה הוא, ופרסה
איננו מפריס, טמא הוא לכם. ואת השפן כי מעלה גרה הוא, ופרסה לא יפריס, טמא הוא לכם. ואת
הארנבת כי מעלת גרה היא, ופרסה לא הפריסה, טמאה היא לכם. ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא
ושסע שסע פרסה, והוא גרה לא יגר, טמא הוא לכם. (ויקרא יא, ד-ז)

סיכום חוק הטבע האמור בתורה:

הגמל השפן והארנבת בלבד, מעלים גרה ואינם מפריסים פרסה.

החזיר בלבד, מפריס פרסה ואינו מעלה גרה.

בכל שאר בעלי החיים בעולם שתי תכונות אלו קשורות זו בזו!!

הבה נשים לב למשמעות הדברים. כותב התורה מתחייב לדורות עולם שכל בעל
חיים אשר יגיע לידינו, ואין זה חשוב אם הוא מיערות העד שבהודו או
מג'ונגלי אפריקה או אף מיבשת אמריקה שהתגלתה רק לפני כמה מאות שנה, אם
אינו אחד מארבעת בעלי החיים הנ"ל, ומצאנו בו סימן טהרה אחד, אזי בהכרח
יימצא בו סימן הטהרה הנוסף!!

*

הדברים מורחבים בתורה שבעל פה, אשר גם מסבירה לנו כי לגילוי סוד טבע
מקיף זה ישנה השלכה – מטרה הלכתית בעלת משמעות חשובה ביותר. וכך נאמר
בתלמוד (חולין נט, א):

היה מהלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום (-חתוך. כלומר, ואינו יודע אם מעלת
גרה היא. לפי שעל פי מיקום השינים ניתן לזהות את מעלת הגרה, משום שיש
לה שינים רק בלסת העליונה. וזו שפיה חתוך אינו יכול לזהותה) בודק
בפרסותיה. אם פרסותיה סדוקות, בידוע שהיא טהורה. ואם לאו, בידוע שהיא
טמאה. ובלבד שיכיר חזיר. (שאם אינו מכיר מהו חזיר, יש לחשוש שמא זה
שפרסותיו סדוקות חזיר הוא. שהחזיר מפריס פרסה אך אינו מעלה גרה).

תנא דבי רבי ישמעאל: ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, שליט בעולמו יודע
שאין לך דבר שמפריס פרסה וטמא, אלא חזיר.

ועוד אמרו חז"ל בברייתא (ספרי פרשת ראה, קב):

"אך את זה לא תאכלו. אמר רבי עקיבא: וכי משה קניגי ובלסתר (=צייד או
זאולוג) היה מכאן תשובה לאומרים אין תורה מן השמים!"

*

"להודיע בזה מעלת התורה, שמתוכה ניכרת נתינתה מפי הגבורה בכח אלהי ממעל. כי אדם בשרודם, אי אפשר לו להחליט שרק אלה סימניהם כן ולא
זולתם. כי אולי נמצאים עוד ברואים בסימנים אלה כמו הגמל, ושפן, וארנבת, וחזיר ואולי במשך השנים והדורות יחקרו וימצאו עוד כאלה אבל הקדוש
ברוך הוא רק הוא יודע שאין במציאות יותר מאלה שהזכיר כאן. כאשר באמת אנו רואים כי מאז שניתנה תורה לא מצאו התרים והחוקרים עוד מינים! והן
הן מנפלאות תמים דעים וסגולות תורתו". (הרב ברוך אפשטיין מפינסק, בספרו תורה תמימה ויקרא יא, אות יז)

מאז כתב הרב אפשטיין זצ"ל את המשפטים הנ"ל חלפו כמאה שנה. במשך מאה שנים אלו התקדמו המחקרים המודרנים וגילו בעלי חיים רבים נוספים בכל
רחבי העולם. ניתן לקבוע כי במשך למעלה משלשת אלפי השנים שחלפו מאז מתן תורה ועד זמנינו זה התגלו כל או לפחות כמעט כל הבהמות והחיות היבשתיות.
ובכל אלו לא נמצא בעל חיים אחד(!) אשר הוא מעלה גרה בלבד או מפריס פרסה בלבד – מלבד אותם אשר ציינה התורה. בכל שאר אלפי ורבבות סוגי וזני בעלי
החיים, או שקיימים שני אלו או שנעדרים שניהם!

מאמר של הרב זמיר כהן באדיבות אתר
הידברות