• מחבר:

חיבור ממקובל נסתר

פרק א. הקדמה לענין

א. בציבור הרחב קיימות הגדרות מסוימות על ענין הכוחות העל טבעיים על מהותם ועל
הדרכים להגיע אליהם. האמת היא שבאופן כללי אפשר לומר שהרבה מהגדרות אלו הם מוטעות
רבים שעשו דרכים אלו לא הגיעו לשום כוחות על טבעיים ורבים מבעלי הכוחות העל טבעיים
לא עשו דברים אלו מימיהם.

ב. הסיבה להיווצרות הטעויות האלו בציבור הם מפני שההגדרות הנכונות לכוחות העל
טבעיים ולדרכים להגיע אליהם בדרך כלל לא פורסמו אף פעם בצורה המונית והשניה ומפני
שבדרך כלל אלו שעסקו בצורה מסודרת בלימוד דרכים אלו בדרך כלל חפשו להגיע לכוחות
אדירים שלהגיע אליהם צריכים תנאים רבים מאוד שלא רבים יכולים לעמוד בהם הספרים
שמדברים בפירוש בענין הדרכים להשיג כוחות על טבעיים הם ספר שער רוח הקודש מרבי חיים
ויטאל זצ"ל וספר נפש החיים מרבי חיים מוואלוז'ין זצ"ל.

ג. אבל יש חלקים גדולים מאוד מענייני הכוחות העל טבעיים שהדרך להגיע אליהם היא דרך
שביכולתו של כל אדם ורק שצריך להקפיד על הפרטים של לימוד הדרך ועל ביצוע הנכון של
הדברים.

ד. ההוראות באופן מעשי וקצר להשגת הכוחות העל טבעיים כתובים לקמן בפרק ו' ופרקים ב'
ג' ד' וה' הם הקדמות שנצרכות כדי להבין על בוריו את פרק ו' אבל מי שמבין היטב את
פרק ו' בלעדיהם, יוכל גם בלעדיהם להשיג את הכוחות העל טבעיים אך מכל מקום כמה שידע
ויבין יותר את האמור בפרקים ב' ג' ד' וה' זה ירבה יותר בעוצמה העל טבעית שיוכל
לקבל.

ה. כמו כן מומלץ מאוד למעונין לעשות באופן מעשי כאמור בדברים שכאן לשמור לעצמו את
המאמר ומידי פעם לחזור עליו מספיק אפילו פעם בכמה חודשים אבל אם מרגיש צורך ביותר
חזרות יעשה כפי הרגשת לבו בדבר.

פרק ב. כוחות על טבעיים מה הם וגודל החשיבות והנחיצות להשיגם

א. תחילה יש לברר את הגדרת הכוחות העל טבעיים. הטעות שיש בציבור בהגדרת כוחות על
טבעיים הוא שבדרך כלל נוקטים שהכוונה לידיעת דברים נסתרים ולידיעת עתידות ולכן בני
אדם שלא במיוחד מתעניינים בדברים כאלו אין להם ענין בבירור הדברים הקשורים לכוחות
על טבעיים.

ב. אבל באמת הענין של כוחות על טבעיים הוא דבר הרבה יותר מקיף שנוגע להרבה מאוד
ענינים בחיים ויש כמה סוגים של כוחות על טבעיים והסוג שמדובר בו כאן בכללותו הוא
שהנפש של האדם מקבלת עוצמה על טבעית ומכח זה יוצאים תוצאות בעלות משמעות גדולה
ביותר.

ג. כגון אדם שמחבר ספר מדעי על ידי כוחות על טבעיים יוכל להוציא מידו ספר ברמה הרבה
יותר גבוהה ובמהירות הרבה יותר גדולה מאשר אם לא היו לו הכוחות העל טבעיים ואין
כוונת הדברים שיכתוב אותו או ימציא אותו בדרכים לא טבעיות אלא הכוונה שעל ידי
העוצמה העל טבעית שנכנסת בתוך נפשו כשילמד ויכתוב בדרכים טבעיות את הספר יגיע
להישגים הרבה יותר מהכח הטבעי שלו.

ד. או אדם שיש לו כל מיני סוגי הפרעות בחייו אפשרי הדבר שעל ידי כוחות על טבעיים
יסתדרו הענינים בנקל.

ה. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות לדבר אלא שקשה כאן לפרט הדברים אבל הדברים נוגעים לכל
אדם ואדם ללא שום יוצא מן הכלל..

ו. וצריך לדעת שברוב המקרים לא בשליטתו של האדם לאיזה תועלת חיובית יובילו הכוחות
העל טבעיים כגון אם לנ"ל בסעיף ג' או לנ"ל בסעיף ד' או לדברים אחרים ואם להרבה
דברים או למעט דברים אבל הכלל הוא שכל שמשיג עוצמה על טבעית לנפש מוכרח הדבר להועיל
לו תועלת עצומה מאוד שמשנה בהרבה את מצבו בחיים וכמה שירבה במביאים לכחות יתרבו
יותר הכוחות.

ז. כמו כן יש לדעת שבדרכים המבוארים בהמשך להשגת כוחות על טבעיים אין בהם שום סכנה
לא רוחנית ולא נפשית.

פרק ג. הסבר במהות הנפש של האדם

א. וצריכים אנו לברר מהי הדרך לתת לנפש את העוצמה העל טבעית והנה הבסיס המרכזי של
עוצמה זו שרשו הוא בחיבור הנפש לבורא העולם וכדי להסביר את מהות החיבור הזה הדבר
הראשון שצריך להסביר הוא את מהותה של הנשמה כמובן שמיותר להוכיח את קיומה של הנשמה
שהרי ההבדל בין אדם חי למת אינו צריך ראיות ופירושים אבל מהותה של הנשמה הוא דבר
שקשה מאוד לעמוד על סודו.

ב. והקצת שבידינו להבין בזה הדברים שבהמשך סעיף זה הם על פי ספר אדיר במרום שחיבר
רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל יש ליתן בו משל לקרני השמש הנמשכות מן השמש שכל מהות
ומציאות קרני השמש הוא יניקתם והימשכותם מן השמש ואם ישים אדם קרש להפסיק בין קרני
השמש לשמש אין מאחורי הקרש כלל קרני שמש (עכ"פ אותם חלקים שלא יכולים לעבור דרך קרש
ונכללים בהם כל החלקים הנראים לעין) וכעין זה הוא ענין נשמת היהודי שהיא שפע רוחני
הנמשך מאת הבורא יתברך וכל המהות של הנשמה ומציאותה הוא רק היניקה וההימשכות שיש
לנשמה מאת הבורא יתברך ואין זה תוספת על הנשמה אלא זהו המהות ממש של הנשמה וזהו
ההסבר בהרבה פסוקים בספר תהילים (עיין תהילים פרק מ"ב ופרק ס"ג ועוד פרקים) שבהם
מדובר על הצמאון של הנפש להשם יתברך מפני שתכונת הנשמה הוא לרצות תוספת שפע מהשם
יתברך שהוא בא לה על ידי מעשים ומחשבות המקרבים את הנשמה להשם יתברך (וודאי שרחוק
מאוד המשל של השמש וקרני השמש מהנמשל של הקדוש ברוך הוא והנשמה שהרי המרחק המהותי
בין ענין הנשמה לענין הבורא הוא ללא שיעור וללא דמיון כלל למרחק המהותי שבין השמש
לקרני השמש שהוא פחות ממנו וכוונת המשל רק לענין הפרט שכל המהות הוא היניקה
וההימשכות משורשו).

פרק ד. הסבר בפעולות הנצרכות להשגת הכוחות העל טבעיים

א. והנה על פי האמור כל נשמה כבר מעצמה בלא שום פעולה היא מחוברת להשם יתברך אמנם
ניתן להוסיף על החיבור הזה ולהביא עוד אור רוחני מהשם יתברך על הנשמה ובהוספות אלו
תלוי ענין הכוחות העל טבעיים.

ב. ויש הרבה סוגים והרבה דרכים איך להגיע אל הוספות אלו ועל כל תוספת שהיא יש לאדם
שכר גדול אבל יש דרכים מסוימות של הוספה שהם הגורמים המרכזיים להשגת הכוחות העל
טבעיים אי אפשר במסגרת הדברים הכתובים כאן לפרט את כולם מכמה וכמה סיבות אבל חלק
מהעיקריים שבהם שבהם לבדם מספיק כדי להגיע לעוצמה העל טבעית של הנפש יש לבאר כאן
ומדובר על דברים קלים מאוד שאינם דורשים מהאדם כמעט שום דבר מלבד לדעת אותם.

ג. הכלל הראשון בזה הוא שלמחשבה של בן אדם יש כוח ממשיי לפעול פעולות ממשיות של
תוספת חיבור הנשמה לבורא ותוספת באור הרוחני שמגיע מהשם יתברך אל הנשמה שכאמור אלו
הם הדברים המביאים לנפש את העוצמה העל טבעית.

ד. לצורך השגת עוצמה זו בדרך זו צריך לדעת רשימה של מושגים שהם הידיעה הנ"ל בפרק ג'
שהמהות המציאותית של הנשמה הוא שפע רוחני שבא מהשם יתברך.

ה. לדעת בנוסף לזה שכל הכוח שיש לנו בכל דבר בחיים ללא יוצא מן הכלל הכל הוא נתון
לנו באותה שעה מהשם יתברך ורק בו תלוי כל הצלחתנו ואין שום גורם אחר שבו תלוי הדבר
(ידיעה שניה זו מבוארת יותר לקמן בפרק ה').

ו. לדעת שבכל מחשבה חיובית שלנו על השם יתברך אנחנו עושים נחת רוח להשם יתברך.

ז. לדעת שבשעת מחשבה חיובית על השם יתברך מחשבה זו יוצרת תוספת בחיבור של נפשנו
להשם יתברך ומביאה שפע רוחני מהשם יתברך על נפשותינו.

פרק ה. הסבר פרטים אחדים מבריאת העולם

א. לצורך הידיעה הנ"ל בפרק ד' סעיף ה' יש צורך לפרש איזה דברים בענין בריאת העולם
הנה רבים ההבדלים שיש בין הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לבין אומן שמיצר
איזה חפץ ושניים מהבדלים אלו מבוארים בספר נפש החיים שער א' פרק ב'.

ב. הבדל ראשון שאומן שיוצר חפץ יוצר יש מיש כגון שמחבר קרשים על ידי מסמרים ונוצר
חפץ אבל השם יתברך כשברא את עולמו בראו יש מאין והבדל זה ידוע ומפורסם.

ג. אבל יש הבדל שני שהוא פחות מפורסם בציבור והוא שאומן היוצר חפץ בשעה שסיים ליצרו
מפסיק ליתן כוחו בחפץ ואין החפץ נזקק לו ואילו הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם בראו
באופן שאין לו כוח עמידה עצמי אלא בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מהווה ממש את העולם
ואילו היה רוצה להחריב ח"ו את העולם אינו צריך להחריבו אלא מספיק שהיה מפסיק לבוראו
ונמצא שהכוח היחידי המקיים את כל העולם ומהוה את כל העולם הוא אך ורק השם יתברך.

ד. וחשוב מאוד לזכור את שני ידיעות הנ"ל לצורך השגת הכוחות העל טבעיים ובספר נפש
החיים שמדבר בענין השגת כוחות על טבעיים בעוצמות חזקות ופלאיות מאוד פתח את הספר
באמור כאן בפרק ה'.

פרק ו. סיכום הדברים באופן קצר ומעשי הדרך להשגת כוחות על טבעיים

הקדמה לפרק ו': חשוב מאוד לצורך התועלת שבעשיית הדברים האמורים בפרק ו' ללמוד היטב
את הדברים האמורים בפרקים ג' ד' וה'.

א. במשך כעשר דקות ביממה צריך לחשוב בצורה מרוכזת על השם יתברך ולחשוב שהוא הכוח
היחידי בעולם פועל הכל ומהוה הכל.

ב. אם קשה לרכז את המחשבה סתם בדבר זה אפשר לעשות זה תוך כדי אמירת איזו תפילה כגון
פרק מספר תהילים (ואפשר לבחור את הפרק היותר מרגש אותו המציאות מלמדת שלכל אדם יש
פרקים מסוימים בתהילים שיותר מדברים אל לבו יש רבים שפרק מ"ב או פרק ס"ג מדברים
יותר אל ליבם אבל בסופו של דבר הבחירה היא כל אדם לפי ענינו) אבל צריך לשים דגש
מאוד על ריכוז חזק של המחשבה בזה שהשם יתברך הוא הכוח היחידי בעולם והוא הפועל הכל.

ג. חשוב מאוד לפני שמתחילים את העשר דקות של מחשבה הנ"ל לכוין שרוצים שעל ידי זה
יהיה נחת רוח להשם יתברך.

ד. עוד חשוב מאוד לכוין לפני שמתחילים את העשר דקות של מחשבה הנ"ל שעל ידי המחשבה
הנ"ל רוצה האדם לחבר את הנשמה של עצמו להשם יתברך ולהביא שפע רוחני מהשם יתברך על
הנשמה.

ה. במשך שאר היממה בזמנים שהוא ער צריך מפעם לפעם להזכיר לעצמו במחשבה את הידיעה
הנ"ל שהקב"ה הוא הכוח היחידי שיש בעולם המדובר על הזכרה במחשבה ואין צורך לדבר וגם
אין צורך במחשבה מרוכזת ומדובר אפילו על מחשבה לרגע קצר בלבד ומספיק בערך פעם
בשעתיים.

ו. כמובן שכמה שירבה יותר האדם במספר הדקות של חשיבה מרוכזת כנ"ל בסעיפים א' וב'
יתרבה יותר העוצמה העל טבעית וכן כמה שיתעמק יותר בהקדמות הנ"ל בסעיפים ג' וד'
למחשבה זו יתרבה יותר העוצמה העל טבעית.

ז. וכן כמה שירבה יותר באמור לעיל בסעיף ה' לענין שאר היום יוסיף זה בעוצמה העל
טבעית.

ח. מיותר לומר שלא אצל כל אדם המצב שוה כמה עוצמה על טבעית יקבל על ידי הנ"ל וכן
כמה זמן יקח משיתחיל בהתנהגות זו ועד שישיג כוחות על טבעיים יש שתוך ימים אחדים ויש
שלוקח יותר זמן אבל אצל כולם בפרק זמן סביר ניתן להרגיש בכוחות העל טבעיים שבאים על
ידי התנהגות זו.

פרק ז. מראי מקומות להוספה על הכוחות העל טבעיים

א. כמובן שאף מי שהשיג את כוחות על טבעיים בדרכים הנ"ל יש דרכים להוסיף בהרבה
בעוצמה של כוחות אלו.

ב. הכלל הראשון בהוספה על הנ"ל הוא שכמה שהאדם ירבה יותר בעשיית רצון השם יתברך בכל
עניניו של האדם יוסיף זה הרבה בכוחות הבאים על ידי הדרכים המבוארות לעיל בפרק ו'.

ג. אך מלבד זה יש עוד מושגים לימודיים שידיעתם מוסיפה הרבה מאוד בכוחות העל טבעיים
והם ענינים שקשה לפרש אותם כאן מכמה סיבות.

ד. ולצורך המעונינים בדבר יש לכתוב כאן מראי מקומות לספרים שבצירוף לדברים הכתובים
לעיל ניתן על ידי ספרים אלו להגיע למדרגות גבוהות ביותר של עוצמות על טבעיות.
ספר
שערי קדושה שחיבר רבי חיים ויטאל זצ"ל ממה שקיבל מרבו המובהק האר"י זצ"ל

וספר נפש
החיים שחיבר רבי חיים מואלוז'ין זצ"ל (ומסתבר שודאי הדבר שחיברו על פי מה שקיבל
מרבו המובהק הגר"א זצ"ל)
והרבה מהדברים הכתובים לעיל מיוסדים על דברים הכתובים
בספרים אלו וכמובן שמי שירבה לימוד בספרים הנ"ל יוכל להרבות בעוצמת הכוחות העל
טבעיים הרבה מאוד.