? אילה - שומרי ברית קודש (לגברים)
מוצרים טבעיים ובריאים בשבילך


 

שומרי ברית קודש (לגברים)
19/11/2009 - 06:57
מכתב שהגיע לאתר של דניאל: הנה כמה עניינים שמבואר בספר טהרת הקודש מאת כבוד קדושת מורינו קדוש ישראל ותפארתו

"צדיק יסוד עולם" ר' אהרן ראטא זצוקללה" והנה כותב בספר..
וזה עיקר התיקון של עקב של עקבא דמשיחא, לתקן הפגם של עקב, להחזיר היו"ד שפרח מיעקב,
וזה רק ע"י תיקון היסוד, ולכן תראה בעק"ב עש"ו במספר תק"ן שזה תכלית התיקון עכשיו בסוף הגלות,
לכן ק'ו'צ'ת'י'ו' שרומז על סוף הגלות שהמה רסיסי לילה עולה כמספר ברי"ת שעל ידי זה ובשביל זה באים כל רסיסי לילה וכל החשכות וכל הצרות בעולם חס ושלום.

לכן הרוצה לרחם על עצמו יראה לתקן זה הפגם, כמובא בראשית חכמה (שער הקדושה פרק י"ז),
שכשזה נתקן אז הכל נתקן, וירחם על נפשו האומללה שלא תדחה משני עולמים חס ושלום בסיבת זה הפגם אשר נצרך לכל אדם לתקן,
אבל אדם שהיצר חס ושלום הבעל הבית שלו ועושה שלום עמו,
ולא מזכיר אחריתו מה שמוכן לו חס ושלום, עליו נאמר (איכה א') טמאתה בשוליה שהוא רומז למידת היסוד שהוא השוליים לא זכרה אחריתה מה שיצמח לך מזה חס ושלום,
וזה עיקר תיקון האדם ותכלית תיקונו, ותכלית בריאת העולם הוא בשביל הברית,
שבראשי"ת הוא אותיות ברי"ת א"ש כמובא בתיקונים שזה היא עיקר הבריאה ותכלית הבריאה
שישמרו ישראל הברית, שעל זה עומדים כל העולמות כמובא בפנים הרבה ראיות מרז"ל על זה,
וזה גורם כל הצרות על שונאי ישראל בכלל, ועל כל אדם חס ושלום בפרט,
כל הצרות וכל החבלים בזה חס ושלום, כאשר הבאתי מזוה"ק ומיתר ספרי קדש.

לכן מיום שנתפקר העולם בפריצות רח"ל,
גברו רשעים בעולם וגברו בעלי זרוע את ידם, להרבות גבולם במינות ואפיקורסות רח"ל,
ובאופן שלא היה מימות בריאת העולם כזה, ואלו השני רשעות, מינות והפקרות בזמן אחד יצאו וגברו בעולם,
בהיות שכל כיתות החיצונים יודעים ומרגישים שהוא סמוך מאד לגאולתינו ולפדות נפשנו,
אשר גם הסומא יכול לראות ולהבין זאת, והמה יודעים שבאלו השנים שהם אמונה וברית,
הם עיקרים ושרשים שבזה תלוי פעמי הגאולה, כאשר תראה במעלות נוטרי ושומרי הברית,
לכן התגברו מאד בכל כח ותעצומות עוז להחטיא את ישראל באלו השני פגמים,
וכבר מצאו ידיהם על ידי גודל צרות הדור וגודל ההסתרה לאמץ כחם הרשע לעכב הגאולה חס ושלום.

ותדע כי בכל דור יש לכללות הדור ענין אחר לתקן, כמובא בספר הקדוש נועם אלימלך (פרשת נח) וביתר ספרים בקדושים,
והנה כמו שמובא ספרים הקדושים אצל כל איש באם יראה שהיצר מתגבר עליו באיזה מדה רעה חס ושלום, או באיזה עבירה,
ונותן בזה כל כחו תמיד להכשיל את האדם, בזה ידע וישכיל כי בסיבת זה הפגם נולד, וזה תכלית ביאתו לעולם לתקן זאת,
ויתגבר בכל כחו על היצר בזה, ככה בכללות הדור, כשרואים שהיצר מקשקש ומתגבר באיזה פגם אחד להחטיא את העולם,
אז תדע ותשכיל כי בזה תלוי תיקון כללות הדור, ואם אדם פרטי נותן אל לבו ונפשו להזהר מזה החטא, אז נוטל שכר נגד כל העולם,
ונתעלה בזה בעילוי גדול מאד יותר הרבה מיתר המעשים שעושה.

והנה עכשיו בעקבא דמשיחא עיקר שנותן היצר כל כוחו באלו השני דברים לקרר מהאמונה חס ושלום ולפגום ביסוד
שבכלל זה הוא הפקרות ופריצות עיקר שבעיקרין הגורם לזה חס ושלום,
לכן בודאי לתקן כללות הדור או אפילו חלק מהדור, לית בר נש בעלמא אפילו אם יהיו כגובה ארזים גבהו,
רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שהבטיח לישראל להחזירם בתושבה קודם הגאולה, לכן תדע המאמץ כוחו וגבורתו
באלו שני דברים, באמונה שלימה ובשמירת ותיקון יסוד, יזכה להיות מהיכלא דמלכא משיחא, כמובא בזהר הקדוש, וז"ל

לא בעי קוב"ה מישראל אלא דינטרי האי קיימא קדישא.

מי שרוצה לתרום לארגון ולזכות את ישראל ובזכות מי שיתרום תגן עליו ר' שמעון ר יוחאי
והנה כמה מאמרים מדברי הזהר הקדוש ממעלת שמירת הברית

דע מי ששומר עיניו וידיו ומחשבותיו שלא יכניס עצמו במזיד חס ושלום בהרהורים רעים,
וכשבאו ללבו דוחה אותם תיכף בשתי ידים, ושומר עצמו בכל כוחו,
ומיתר ענינים המובאים במאמר שמירת הברית להלן, אז בלי ספק הגם אם לא יזכה עכשיו לכל אלו המעלות בהיות שאין הדור והזמן מסוגל לזה,
אבל בלי ספק שלעתיד לבוא יהא גבולו ומחיצתו עם אלו צדיקים נוטרי ושומרי ברית שזכו לכל אלו המעלות,
כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח חס ושלום שכר שום בריה, וכל שכן בדור שפל כזה אשר בעונותינו הרבים השווקים מלאים פריצות,
והשומר נפשו עכשיו, שכרו וגדולתו וחשיבותו למעלה בלי חקר.

עוד כתוב בזהר הקדוש (בראשית נ"ו ע"א) ידוע שכל העולמות עומדים וקיימים על שבעה עמודים,
והם שבעה המידות כנגד שבעה ימים. ושבעה שבועות של ספירת העומר,
שנתן לנו הבורא ברוך השם לתקן אלו הז' מידות, וכל העולם קיים על המידות שקרואים בספרי,
וכן מובא שם (דף ל"ב ע"א) שר' שמעון אמר על ברית עלמא אתברי ואתקיים דכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי,
הרי לך מעלה אחת גדולה בברית קודש מפי עדות ר' שמעון בן יוחאי,
מה שכל העולם נברא וקיים רק בשביל הברית, אשר זה קיום כל העולמות, כמובא בזהר (פרשת נח דף ס"ו ע"ב) ת"ח כל זמנא דישראל נטרו קיימא קדישא,
כדין עבדי קיומא לעילא ותתא, וכד שבקי להאי ברית כדין לא אשתכח קיום לעילא ותתא, עכ"ל, חכמה ז' ימי הבנין, והמדה השישית היא מידת יסוד,
וכשהקב"ה ברא את עולמו הסתכל על זו המדה השישית שישראל הקדושים יקיימו אותו, ובכוח גודל זה השמחה שעלה לפניו כביכול ברא עולמו על זו המידה.
דהיינו אפילו כל המלאכים וכל העולמות חס ושלום נהרסים על ידי פגם הברית,
וכן קיומא דברית קדישא מעמיד ומקיים כל העליונים ותחתונים, וכך אמרו (בנדרים ל"ב) גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ,
שנאמר כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי.

מובא בזוהר הקדוש (שם דף ס"ו ע"ב) אמר ר' אלעזר בכל זמנא דבני נשא יתאחדון ברית דא ולא ישבקון ליה,
לית עם ולישן בעלמא דייכול לאבאשא לון, עכ"ל פירוש,
בזמן שישראל נוטרין הברית ושומרים על קדושת הברית אין שום אומה ולשון יכול לשלוט בהם,
ומובא שם, כי גזירת המבול היה בשביל שהשחיתו זרעם, ולא שמרו על קדושת הברית, כנודע מהכתוב כי השחית כל בשר,
ובזה נידונו במים רותחים, ונח הצדיק שנטר ושמר על הברית מצא חן בעיני ה' והצילו מן העולם,
הרי אם נוטר ושומר הברית גורם בזה הצלה לנפשות ישראל, שכמה נפשות בלי שיעור ניצולים בזכותו,
והכל לפי כוחו ולפי מעשיו, וכל גזירות האומות אין בכוחם לצאת מכח אל הפועל רק בשביל פגם הברית.

ותדע עוד כמובא בזהר הקדוש שכשהקדוש ברוך הוא יחדש עולמו באלף השביעי לא יחדש עולמו רק הנוטרי ושומרי הברית ומי שהיה בקדושה.
ועליהם הכתוב אומר הנשאר בציון, כידוע כי ציון כמספר יוסף,
וגם קדוש רומז על שמירת היסוד, ובגין כך קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים,
שזה מידת יוסף הנקרא חי כדכתיב עוד יוסף בני חי כידוע מספרי חכמה,
ועליהם הכתוב אומר ישמח ה' במעשיו לאחר אלף השביעי, אשרי להם ואשרי גורלם,
ומי פתי יסור הנה שיראה דברים מבהילים ונוראים כאלו ולא יתן אל לבו להיות מנוטרי ושמורי ברית קיימא קדישא,
הרי כאן שתי מעלות, כי לעת משיח ותחיה לא ישארו רק הנוטרי ושמורי יסוד, ומעלה שניה כי לאחר אלף השביעי אשר לא ישארו רק צדיקי וקדושי עליון הדבקים בה',
כידוע מספרי חכמה, וכך בישר לנו הזהר הקדוש כי הנוטרי ושמורי יסוד הם גם כן ישארו באלף השביעי,
וישמח הקב"ה עמהם בחידוש עולמו כדכתיב ישמח ה' במעשיו, ואשרי חלקו.כאשר הבאנו כאן כל המעלות של השומרי ברית קודש והשכר שאן דומה לו בכל התורה כולו

נבאר כאן את חומרת פגם היסוד והעונש .

מבואר בזהר הקדוש דעריין דדא הוא מלה דקדוש ברוך הוא מאיס בה יתיר מכלא,
אם כן הפוגם בברית מאוס ומשוקץ בעיני ה' יותר מכל מיני שקוצות ונבלות. ויותר מכל מיני מורדים בה'.
הפוגם בברית מבואר בזהר הקדוש ארבעים יום תפילתו לא נענית והרי אנחנו מתפלאים
שאנחנו מתפללים ומבקשים למה תפילתנו לא נענית רבותיי כל יהודי ויהודי הרוצה שהקדוש ברוך הוא יענה לתפילותיו הנה לך עצה טובה לשמור על קדושת הברית.

אומרים כל יום בתפילת ערבית והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמותו ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראינו ..
אומרים כל יום והוא רחום שה' ירחם ויכפר עלינו ושלא נשחית את זרעו ולשמור על קדושת הברית ושירבה להשיב אפו ..
ושלא יעיר כל חמותו אנחנו יודעים איזה שואה היתה לנו רבותי שלא נעיר כל חמותו של הקב"ה ראינו שכשהשם יתברך מעיר את חמותו איזה צרות נופלות עלינו .
וכל מיני מחלות ודבר מגיעים עלינו ולא מתעוררים אוי לנו.

להלן פירוט הפגמים שמביא הפגם לעצמו.
כאילו מביא מבול לעולם.
כאילו שופך דמים.
כאילו משקר באורייתא כולה.
הוא בנידוי מפני ה'.
אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא.
עובר על לא תנאף.
מטמאים אותו בכל מיני טומאות.
גורם שהקדוש ברוך הוא יתפרש מישראל.
גורם עצירת גשמים .

רבותי אנחנו מתפללים שיהיה גשם מובאר בזהר הקדוש שהדור חוטא ונשים הולכות בפריצות ופוגמים בברית ..
עוצר הקדוש ברוך הוא את הגשמים..
וכמו שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום בקריאת שמע ..
והיה אם שמע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצווה אתכם היום לאהבה את ה' אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו
יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצהריך ונתתי עשב בשדך לבהמתיך ואכלת ושבעת..
זה כאשר אנחנו נקיים מצוות תשמעו טוב טוב...
אנחנו ממשיכים להגיד בקריאת שמע ..
השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים והשתחויתם להם ..
וכמו שאמרנו הפוגם בברית כאילו עובד עבודה זרה ממשיכים להגיד וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר
והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מעל הארץ הטובה אשר ה' נותן לכם.
כתוב מפורש איך אפשר שלא להזדעזע השמרו לכם פן יפתה לבבכם מרומז כאן שיהיו לכם הרהורים
ותפגמו בברית וחרה אף ה' ועצר את השמים ולא יהיה מטר ..
האם ידעתם שבכל שנה ושנה יש ירידה ניכרת ביבול בארץ ובכל שנה ושנה יש פחות ופחות גשמים אומרים בקריאת שמע ולא מקיימים אוי ואבוי לנו

ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם..
מזהיר הקב"ה אל תיגררו אחרי עיניכם לראות מראות אסורים ולא אחרי לבבכם ולהביא את עצמך לידי הרהורים ח"ו
ואחרי כן לעבירות החמורות כמוזכר אין כאן שום צד או פסק שסוטה מימה שכתוב הכל ברור כאן והייתם קדושים לאלוקיכם ...

השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים ..
אומר הקדוש ברוך הוא אם תביאו דוגמאות מהגויים תספורות מהגויים בגדים מהגויים
התנהגות של גויים נשים שלבושות שקוראים לעצמן מודרנים מתלבשות בפריצות ובחוסר צניעות
חרדים שעוסקים בתורה אבל האשה לא מתלבשת בצניעות וקוראים לעצמם מודרנים אוי לנו הורסים לנו את טהרת המשפחה
מי יכול לשתוק לזה מי יכול ללמוד כל היום תורה ולא למחות הקדוש ברך הוא מואס בנו.
והבנים שלנו לוקחים דוגמה מימכם ההורים אוי ואבוי לנו וזה מה שכתוב ועבדתם אלוקים אחרים תעבדו אלוקים אחרים שזה הגויים
ההתנהגות של הגויים וחרה אף ה' בכם תדעו לכם רבותי הרבה זמן לא נשאר מי שישמור על הברית ויתלבש כיהודי ירא שמים ולא כהגויים ..
יזכה לראות את הגאולה כמו שכתוב בזהר הקדוש ..
אוי לנו ומי שלא יימחק מהעולם.
צריך לשוב בתשובה שלמה במהרה הכל הבל הבלים חולפים בן רגע.ומה נגיד לבורא עולם אחרי הפטירה מהעולם
בושה בושה ועוד פעם בושה ועוד פעם בושה.
רבותי מי שרואה ולא מוחה מה שהולך בשוק ובדרכים כאילו חטא בעצמו

מי שרוצה לתרום לארגון ולזכות את ישראל ובזכות מי שיתרום תגן עליו ר' שמעון בר יוחאי
 הדפס כתבה הדפס כתבה
שלח לחבר שלח לחבר

מצא עוד בנושא זה
Google

בחר נושאים אשר קשורים לכתבה זו

אחרית הימיםהעולם העתיקתורה ומדע


"שומרי ברית קודש (לגברים)" | התחברות / יצירת חשבון משתמש חדש | 0 תגובות
כל הנאמר בתגובות הוא בגדר דיעות הגולשים בלבד ועל אחריותם. נא להשתמש בשפה נקיה ותרבותית.

אורחים אינם מורשים להגיב, אם ברצונכם להגיב אנא הרשמו
הליך ההרשמה הוא קצר מהיר והכי חשוב חינם


:: דירוג כתבה ::
דירוג ממוצע: 5
הצבעות: 3


אנא פנה כמה שניות מזמנך והצבע לכתבה זו:

מעולה
טוב מאוד
טוב
רגיל
רע


:: קישורים רלוונטיים ::
· עוד בנושא כללי
· חדשות מאת webmaster


הכתבות הנקראות ביותר בנושא כללי: עדכוני כותרות ב-RSS

 

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


כל הזכויות שמורות©ayalla.net
BH
זמן טעינת הדף: 0.03 שניות