? אילה - 3 מסרים חדשים מהאוטיסטים
מוצרים טבעיים ובריאים בשבילך


 

3 מסרים חדשים מהאוטיסטים
15/09/2009 - 07:34
3 מסרים: השלב האחרון של הגלות, המעט שינצלו, לחיות על קידוש השם
השלב האחרון של הגלות

מסר מאהרן, בחור אוטיסט

השלב האחרון של הגלות כבר התחיל.
אנחנו כבר בתוך השלב האחרון שלפני הגאולה השלמה [ראה בסוף מסכת סוטה הרבה סימנים של הגאולה שמסרו לנו חז''ל, כבר התקיימו].
הרבה מהשקר כבר התגלה ובקרוב כל השקר יתגלה וכל היהודים וגם הגוים בכל העולם יעברו בירור.
עכשיו אנחנו באמצע הבירור [''יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וגו''' (דניאל יב, וכה''ג זכריה יג, ט)]:
מי יחיה לנצח בעז''ה ומי ימות לנצח ל''ע [ראה יחזקאל כ, לב-לח, ומלאכי ג, יח-יט]. ו
זה בכל העולם: גם הגוים המוסלמים הנוצרים וכל יתר הגוים [''ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב ה' לבדו ביום ההוא והאלילים כליל יחלוף'' (ישעיה ב)].
גם היהודים החילונים, הדתיים והחרדים, כולם עוברים עכשיו בירור וכל השקר של כולם מתגלה יתגלה ויפול [כנ''ל וראה גם ישעיה ג, יג-ד, ג ועוד].
רק חלק מהיהודים ישרדו ומעט מהגוים [ראה כתובות קיב: ועוד בה עשיריה וגו'].
היהודים שישרדו הם רק אלה שדבוקים לקב"ה [''והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם השם'' (צפניה ג)],
שבאמת מצטערים על העבירות שלהם ונדבקים אך ורק להקב"ה על ידי תורתו ומצוותיו [ראה פרטים במסר 27 ].
אלו שעדיין לא רוצים לעזוב את השקר ולהחליט ללכת עם הקב''ה,
וחושבים שאפשר להחליט לעשות תשובה ברגע אחרון לפני שמתגלה המשיח,
לא יוכלו לבחור באמת. צריכים ברגע זה לבחור באיזה צד עומדים.
היהודים כבר התחילו שוב להיות, ובעתיד יהיו עוד יותר, המטרה לאנטישמיות של הגוים.
וגם פה בארץ ישראל יהיו, ויש כבר, מלחמות, בין היהודים והערב רב.
אבל היהודים פה שיעשו גטו, הפרדה מוחלטת מהרשעים, הם ישרדו [ראה רמב''ם, הלכות דעות פ''ו ה''א].

העולם עומד לקרוס.

תהיה שואה באמריקה ובמקומות אחרים.

קורים דברים בעולם ובארץ שאי אפשר להאמין שיכולים להיות.

קשה להאמין שמצב כזה יכול להיות כלל.
רוב האנשים בהלם ולא רוצים לחשוב על זה.
רוצים רק להמשיך את החיים עם כל הגשמיות המיותרת [עגל הזהב, שזה עיקר חיי או''ה].
נשמות של רשעים גדולים מכל הדורות נשלחו בחזרה לדור הזה להלחם נגד האמת [במיוחד מדור הפלגה שנלחמו נגד ה', ומדור המבול שהשחיתו את דרכם].
בסופו של דבר הם ימחקו מהעולם, מכל ההיסטוריה ולנצח.
יש ביניהם קבוצה של אנשים רשעים במיוחד, שהם ראשי ממשלות, משפחות מלכותיות ואנשים שהם בין העשירים שבעולם (NWO ) .
עם ישראל, אלה שקרובים לה' באמת, לא לפחד [שמות רבה כי תשא מ''א ד].
המצב יהיה מפחיד מאוד, אבל אם אתם באמת דבקים בה' ועושים כל מצוותיו, אין ממה לפחד [''ואתם הדבקים בה''א, חיים כולכם היום'' (דברים ד)].
תתכוננו לעזוב את הגשמיות.
לא להאמין באף אחד שבא מ''העולם הגדול'', כגון המשטרה הממשלה וכו', רק בהקב"ה ותורתו. שמעתם?
לא להאמין לאף אחד,
גם לא להאמין למנהיגי העולם - רק בהקב"ה ותורתו [''אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה'' (תהילים קמו)].
תתכוננו, כי הימים הקשים כבר התחילו.

מילה לאמריקאים:
יהודים, הגיע הזמן לעשות דין וחשבון ולהחליט אם רוצים להציל את עצמכם.
כדאי לעזוב את אמריקה כמה שיותר מהר.
מתכננים בשבילכם שואה גדולה וההכנות כבר התחילו [מחנות FEMA וכו'].
ומי ששם את ראשו באדמה [כמו בת יענה], שלא רוצה לראות את האמת ולעזוב את הגשמיות, הוא לא ישרוד.
הרבה יהודים בכל העולם כבר מרגישים את העתיד הקשה שמחכה להם.
אם אין אפשרות להגיע לארץ עכשיו, העיקר זה לעשות תשובה אמיתית.
אין כבר לאן לברוח. עם ישראל בארץ, אתם במקום הטוב ביותר [ראה אגרת הגר''א ז''ל וספר טוב הארץ]
אבל אם אתם לא נדבקים בה' ועוזבים את השקר [עגל הזהב והבלי העוה''ז],
גם פה לא תוכלו לשרוד [''כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור, השמידו ה''א מקרבך'' (דברים ד).
גם פה בארץ ישראל יש שלטון של ערב רב רשעים, אבל מי שדבוק להקב''ה ותורתו הוא ינצל מכל סוגי הרשעים.
אני יושב ובוכה ובוכה, צועק וצועק לקב"ה ומבקש רחמים על עם ישראל,
שהם כל כך הרבה שנים בגלות ורצים משואה לשואה במשך כמעט אלפיים שנה [ראה דברי גדעון, שופטים ו, יג-יד].
אבל עם ישראל לא לשכוח שה' רוצה לסלוח ולקבל אותנו בחזרה ולגאול אותנו ברחמים [''אתה נותן יד לפושעים וגו''' (תפילת נעילה)].
אך עלינו להדבק אליו, לעזוב את העולם הגויי ואת עגל הזהב [כמבואר בהרחבה במסילת ישרים פ''א שזה היסוד של עבודת ה'].
כל מי שמבין את הדברים האלו חייב למחות נגד הדרך של הרשעים [שבת נה. ושולחן ערוך או''ח תרח],
שהרבה יהודים, כולל הרבה חרדים, מושפעים או תפוסים מהשקר.
חייבים להודיע כי אוי ליהודי שיכול למחות ולא מוחה [''כל מי שאפשר למחות...נתפס וגו''' (שבת נד:)],
ואוי ליהודי שיכול להביא יהודי אחר לאמת ולא מנסה.
זה לא אומר שהם בוודאי יחזרו אך עלינו לנסות לדבר.


המעט שינצלו
מסר חדש מהאוטיסט בנימין גולדן

יש לי הרבה מה להגיד.
הזמן מאד קצר.
אני רוצה להעביר מסר ליהודים שנמצאים בכל העולם, בעיקר לאלו שבאמריקה וארץ ישראל .
אני בטוח שרובכם יודעים שמאז אלול [תשס"ח] העולם השתנה לגמרי [כמבואר במסר 51 ].
ועכשיו, השלב האחרון שלפני הסוף כבר התחיל.
הסוף, הכוונה לגאולה השלימה אליו כולנו מצפים ולמשיח צדקנו.
אך מה זה אומר לגבי היהודים ברחבי העולם [וגם לגוים]?
זה אומר שכל אלו שמעדיפים לחיות חיים של שקר לא ישרדו.
אני לא מתכוון להגיד שהם פשוט ימותו, אני מתכוון שלא יהיה להם חיי נצח [שזה העונש החמור ביותר שקיים, כמו שכתב הרמב"ם (הלכות תשובה פ''ח, ה''ה)].
אלו שהולכים בכיוון האמת, הם ישלימו את התיקון של אדם הראשון והם יזכו לחיי נצח.
לפני החטא של אדם הראשון, לא היה לאדם יצר הרע בתוכו.
הוא בעצמו הכניס את יצר הרע לתוכו [דעת תבונות סימן קכו ונפש החיים ש''א פ''ו בהגהה השניה], ואנחנו סובלים בגלל זה אלפי שנים.
הדור הנוכחי הוא הדור שיפריד שוב את הרע מהטוב,
וסוף סוף יזרוק את היצר הרע מהלב האנושי [דברים ל, ב, ומבואר שם ברמב''ן ל, ו].
בדור הנמוך הזה יש ויהיו אנשים מעטים שילכו לעבר האמת ויזרקו את היצר הרע לנצח.
מעטים אלו יהיו הבסיס של עולם ימות המשיח העתיד לבוא.
מי יהיו האנשים האלו?
אלו יהודים שלמרות כל הבלבולים של העולם הזה,
למרות כל הגשמיות המיותרת שכל כך תופסת אנשים בחוזקה,
למרות כל התאוות והתשוקות שכל כך זמינות - ומורשות מהדרגות הגבוהות ביותר - למרות הכל,
הם ידחו את כל השקרים וירוצו להקב''ה [ראה דרך ה' חלק א' פ''ב].

היהודים האלו יבואו מכל מיני זרמים אך הרוב יהיו חרדים, ה"קיצוניים" כביכול.
מדוע?
כי הם היחידים שיכולים להבדיל את עצמם מהשקר [עגל הזהב ותאוות עוה''ז]
והם קיבלו על עצמם לחיות כיהודים אמיתיים עוד לפני שיתחילו כל הצרות הגדולות בעולם [ראה זכריה יג ועוד נבואות רבות].
הם בונים ויבנו גטו משלהם ולא יחכו לגוים שיבנו את זה בשבילם.
הם ירוצו לתוך הגטו שלהם וינעלו את הדלתות, כביכול [''לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך'' (ישעיה כו)],
כדי שהטומאה של העולם הפרוע והפרוץ שחוגג עם סיפוק התאוות שלו, לא יכנס לתוך ביתם, לתוך מחשבותיהם או לתוך רצונותיהם.
אלו האנשים שישרדו [ראה צפניה ג].

עכשיו אני פונה לחרדים שיצרו לעצמם יהדות מלאכותית של שקרים
והרבה מהם מחקים את הגוים ברדיפת סיפוק תאוות [ראה רמב''ם הלכות תשובה פ''ז ה''ב וביאור הלכה סימן א' ד''ה שיהא:
"ובכלל זנות הוא מי שרודף אחר תאות העולם וגו'''].
לדוגמא, יש המון חנויות תאווה מפיצה עד המסעדות היוקרתיות ביותר.
ויש הרבה בעיות כשרות בגלל שהדרישה לבשר מכל סוג כל כך גדולה וגם בעיות כשרות בכלל בגלל שהדרישה לאוכל כל כך גדולה.
אנשים אוכלים ושותים ואז עושים דיאטה ...

הכל מסתובב סביב כסף ורווחים, ולא סביב כשרות.
פיצה כשרה ? חלב ישראל, מילקשייק כשר ? חלב ישראל.
כל מיני מעדנים חלביים ? חלב ישראל.
וכשהם צריכים דיאטה, זה גם עם ההכשר המהודר ביותר וגם זה חלב ישראל וגם "ישן" [כל זה כאילו ''הכשר'' על חיי עגל הזהב].
העולם, כולל העולם החרדי, השתגע לגמרי.
הם השתגעו מכל הצעצועים הגשמיים שרק אפשר, כמו סרטים, מכשירי ה"אם. פי. 3" ,
כל מה שרק אפשר לחלום עליו בעל לחצנים וכפתורים.
כל הפטנטים והמכשירים, וכל האפשרויות שקיימות לחופשות ואפילו אפשריות רבות כל כך לדברים שאסורים לגמרי.
והרבה מהדברים האסורים מגיעים עם ''הכשרים'' כאילו טובים ממש.
אם האנשים האלו [השקועים בעגל הזהב] לא ישתנו עכשיו ומהר, הם אבודים.
אך זה כמעט בלתי אפשרי שהם יוכלו להשתנות, כי המוח שלהם סתום.
סתום מכל הביוב והזוהמה של השקר, של העולם הזה, מעגל הזהב שזוהר כל כך ומסנוור את עיניהם.
אם תאמר להם להרוס את עגל הזהב הם יגידו לך, "חס ושלום! זה לא עגל הזהב, זה הקב"ה (חלילה)!".
הם מבולבלים כל כך שאפילו ברגע האחרון, כשכל טיפש כבר יוכל לראות מה אמת ומה שקר,
הם יעדיפו את השקר ויעמדו על כך שזה אמת [''הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך'' (ישעיה ה)].
אוי אוי עם ישראל, הבכור המתוק של הקב"ה, הבכור והיחיד של הקב"ה [''בני בכורי ישראל'' (שמות ד)].
העם שהוא אוהב יותר מכולם [דברים י, טו].
מה קרה לך? עם ישראל, ברחת מהחתן שלך [הושע ב, ד-ט].
ברחת לאומות העולם והם רק העיפו אותך מצד לצד, דרכו עליך והפכו אותך לפרוצה שלהם ועכשיו נותר ממך רק מראה עלוב ומביש.
אבל ברוך ה', יש את אלו שחזרו ושעוד יחזרו.
הם אלו שבמשך כל הדורות דחו את החיים של הגוים.
הנשמות האלו חיים גם עכשיו והם שוב ידחו את דרכי הגוים וידבקו בקב"ה [''פתחו שערים ויבא גוי צדק שומר אמונים'' (ישעיה כו)],
ושמלת הכלולות שלהם תהיה לבנה כשלג והחתן והכלה יתאחדו שוב.
שאר האומות, כולל הרבה מהחרדים, מתהוללים בשכרות שלהם.
הם לא מבינים כמה נורא המראה שלהם. הם לא מבינים מתוך השכרות לאיזה שפל הם הגיעו.
הדבר היחיד שאולי יביא אותם להכיר במצבם הירוד,
זה כשהם יתפכחו מתרדמת השכרות שלהם ברחוב,
תוך שהם מתבוססים עם הפנים כלפי מטה בתוך הקיא שלהם.


לחיות על קידוש ה'
מסר חדש מהאוטיסט ליפי

אני כל היום בוכה.
אפילו שהיום היה שבת אני בכיתי, כי רואים את הסערה מתקרבת.
העננים השחורים מתאספים בשמים [ראה במסגרת] ופה בארץ החושך נהיה יותר ויותר סמיך.
אני בוכה על עם ישראל האהוב של ה', אני בוכה על כל אלה שלא ימשיכו לחיי נצח.
חשבתי היום איך אפשר להציל את עם ישראל?
רוב היהודים היום הם ערב רב [וכ''כ האר''י ז''ל לגבי דורו (ליקו''ת פרשת ואתחנן),
ויותר מזה ראה בדברי חיים עה''ת בהשמטות לפרשת ויקהל].
אבל מה עם שאר היהודים איך להציל אותם?
פה בירושלים קבוצות של יהודים הלכו להפגנות גדולות.
הם מסרו נפש וזאת התחלה מאוד טובה.
אבל מה שהם לא מבינים, זה שרק הצדיקים צריכים ללכת למלחמות בישראל [סוטה מד.].
לכן כל אלה שמסרו נפש זה לא מספיק.
צריכים גם למסור נפש בעיקר בחיי היום יום.
לחיות על קידוש ה' ולא רק למות על קידוש ה'.
צריכים לבנות בית של קדושה,
לעשות את הבית היהודי להיות כבית מקדש קטן [כש''כ הרמב''ן בענין הבית של אברהם ושרה ע''ה].
צריכים לשמור שבת באמת [יערות דבש/מ''ב],
צריכים להיות יהודים אמיתיים
[''שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית'' (צפניה ג)].
וחשוב מהכל, כדי להגיע לזה,
צריך לעשות הפרדה מוחלטת בינינו לבין העולם הגויי הגשמי המקולקל [''הן עם לבדד ישכון'' (במדבר כג)],
וגם להפרד מן הערב רב, שהם הולכים בדרכי הגוים [חיי עגל הזהב והבלי עוה''ז,
שזה בדיוק להפך מהתורה (כמבואר במסילת ישרים רפ''א)].
זה התחלה טובה ב"ה שמסרו נפש, אבל זה לא מספיק.
צריך למסור נפש ברוחניות [לשמור את התורה בכל פרטיה]
ולחיות כיהודי ולהפרד מהעולם החיצוני.
לסגור את עצמנו, וזה הדבר היחיד שיכול להציל אותנו.
בכל העולם המצב דומה, רק פה בארץ אנחנו נלחמים נגד הערב רב,
שהם רוצים לא פחות מהגוים, אפילו יותר, לחסל כל יהודי מאמין [''גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ משנאה ששונאין עכו''ם וגו''' (פסחים מט:)].
בחו"ל המצב יותר קשה.
פה בארץ לפחות יש יהודים מעטים המוכנים למסור נפש על שמירת שבת וכדו'.
אבל באמריקה, באירופה וכו' הם כל כך תפוסים בגשמיות ובטמטום שזה מביא,
שאפילו המעטים מהם שמבינים את האמת קשה להם להלחם על נושאים כשבת וכשרות וכו' כי החברה החרדית הולכת חזק מאד לכיוון ההפוך.
בכל העולם נכנס השקר לתוך קודש הקדשים,
לתוך הקבוצות של חרדים שהיו נחשבות כהחזקות ביותר באידישקייט [יהדות].

בעתיד הקרוב ביותר יבואו עלינו ימים שחורים כבדים מחניקים
ורק המעטים שרוצים להיות עם ה' יצאו מזה בלי פגע - וזה מעט מאוד ברגע זה [ראה לעיל מסר "המעט שינצלו''].
אני בוכה אפילו בשבת כי אני מרגיש את הכבדות של הימים הבאים,
כבדות גדולה מאוד ומבקש מכל יהודי ויהודי:
אפשר ללחום יום ולילה נגד הציונים וכו' נגד אנטישמיות של הגוים וכו' אך המלחמה הגדולה זה לא נגדם,
כי את המלחמות האלה ה' ילחם לנו.
המלחמה הגדולה היא עם היצר הרע של כל אחד ואחד בפני עצמו
[''ומה היא המלחמה הגדולה? אמר להם מלחמת היצר וחייליו'' (חובת הלבבות, שער יה''מ פ''ה, ע''ש כל ההסבר של כל הענין)].
ואם לא נשתדל לעשות תשובה שלמה, אז אין לנו שום סיכוי לשרוד [''ובא לציול גואל ולשבי פשע ביעקב'' (ישעיה נט)].
ומה זה תשובה?
זאת אומרת ''קדושים תהיו'' [פרושים מגשמיות, ראה רמב''ן שם (ויקרא יט, ב) ומסילת ישרים פ''א] בכל החיים שלנו,
וזה כולל כל המצוות.
אם נהיה קדושים, נמלא את רצון הקב"ה ונזכה לימות המשיח וחיי נצח.

קרוב יום ה' הגדול יום עברה היום ההוא, יום צרה ומצוקה יום שואה ומשואה, יום חשך ואפלה...
והצרתי לאדם והלכו כעורים כי לה' חטאו ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת ה' ובאש קנאתו תאכל כל הארץ צפניה פרק א


קול דממה דקה
חייג 03-9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 0527-120-948
הדפס כתבה הדפס כתבה
שלח לחבר שלח לחבר

מצא עוד בנושא זה
Google

בחר נושאים אשר קשורים לכתבה זו

אחרית הימיםהעולם העתיקתורה ומדע


" 3 מסרים חדשים מהאוטיסטים" | התחברות / יצירת חשבון משתמש חדש | 0 תגובות
כל הנאמר בתגובות הוא בגדר דיעות הגולשים בלבד ועל אחריותם. נא להשתמש בשפה נקיה ותרבותית.

אורחים אינם מורשים להגיב, אם ברצונכם להגיב אנא הרשמו
הליך ההרשמה הוא קצר מהיר והכי חשוב חינם


:: דירוג כתבה ::
דירוג ממוצע: 4.42
הצבעות: 7


אנא פנה כמה שניות מזמנך והצבע לכתבה זו:

מעולה
טוב מאוד
טוב
רגיל
רע


:: קישורים רלוונטיים ::
· עוד בנושא אחרית הימים
· חדשות מאת webmaster


הכתבות הנקראות ביותר בנושא אחרית הימים: רחל אימנו נראתה לאחרונה ב... עזה

 

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


כל הזכויות שמורות©ayalla.net
BH
זמן טעינת הדף: 0.03 שניות